Privacy verklaring en algemene voorwaarden

Privacy verklaring

Kelly Kluve, gevestigd aan Eykmanlaan 289, 3571JK Utrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.kellykluve.nl
Eykmanlaan 289
3571JK Utrecht
Hell@kellykluve.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Kelly Kluve verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Gegevens over uw activiteiten op onze website
– Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over website bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via hello@kellykluve.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Kelly Kluve verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van uw betaling (uitvoering van een overeenkomst)
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder (gerechtvaardigd belang)
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren (toestemming)
– Om goederen en diensten bij u af te leveren (uitvoering van een overeenkomst)
– Kelly Kluve analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren. (gerechtvaardigd belang)
– Kelly Kluve verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. (wettelijke verplichting)

Geautomatiseerde besluitvorming

Kelly Kluve neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Kelly Kluve) tussen zit. Het gaat daarbij om het automatisch afstemmen van de advertenties die wij tonen in samenwerking met Facebook. Uw gedrag op onze website wordt geanalyseerd en op basis daarvan worden op andere websites en platforms onze advertenties weergegeven. Zonder uw uitdrukkelijke toestemming brengen wij uw gedrag op onze website niet op deze manier in kaart. Meer hierover onder het hoofdstuk ‘cookies of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken’.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Kelly Kluve bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
– Persoonsgegevens opgeven bij het bestellen van producten of afnemen van diensten: 7 jaar, we zijn dit wettelijk verplicht voor onze administratie
– Persoonsgegevens achtergelaten bij het invullen van contactformulieren: tot 6 weken na het laatste contact, om er zeker van te zijn dat alle vragen beantwoord zijn
– Persoonsgegevens doorgegeven bij het inschrijven voor de nieuwsbrief, totdat u zich uitschrijft
– Gegevens over uw activiteiten op onze website, 26 maanden, zodat we middels analyses op de lange termijn onze website kunnen verbeteren
– Internetbrowser en apparaat type, 26 maanden, zodat we middels analyses op de lange termijn onze website kunnen verbeteren

Delen van persoonsgegevens met derden

Kelly Kluve verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze in beginsel enkel indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. In enkele gevallen zullen wij uw gegevens delen met derden om te verwerken. Denk hierbij aan de accountant, de webmaster, onze mailprovider (in ons geval is dit Mailchimp), Facebook en Google. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkingsovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Kelly Kluve blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Het is mogelijk dat wij (geanonimiseerde) gegevens omtrent uw gedrag op onze website delen met onze adverteerders, zodat zij de resultaten van hun artikelen en advertenties kunnen analyseren.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Kelly Kluve gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Kelly Kluve gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden en voor analytische doeleinden. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

Cookies van Facebook
Om uw bezoek en activiteiten op de website te monitoren en hier vervolgens onze advertenties op aan te kunnen passen. Bewaartermijn: 1 jaar

Cookies van Adverteerders
Om uw bezoek en activiteiten op onze website te monitoren en de resultaten van de advertenties te analyseren.

Bewaartermijn: 1 jaar

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Kelly Kluve en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar hello@kellykluve.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Kelly Kluve wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Kelly Kluve neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via hello@kellykluve.nl

 

Algemene voorwaarden

Kelly Kluve besteedt veel zorg en aandacht aan de samenstelling en inhoud van de website. Desondanks is het mogelijk dat de informatie die op kellykluve.nl wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is. Fouten (in de gegevensverwerking) kunnen echter niet altijd voorkomen worden. Beweringen en meningen, geuit in de artikelen en mededelingen op de pagina’s van kellykluve.nl zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van de redactie, de webmaster, de Internetprovider. Kelly Kluve kan er niet voor instaan dat de informatie geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Kelly Kluve sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van kellykluve.nl, of met de tijdelijke onmogelijkheid om Kelly Kluve te kunnen raadplegen. Kelly Kluve is ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van kellykluve.nl verkregen is. Kelly Kluve garandeert noch ondersteunt enig product of enige dienst genoemd in deze publicatie, noch staat zij garant voor enige door de vervaardiger van dergelijke producten gedane bewering. Met het oog hierop wordt de lezer altijd aangeraden onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te verrichten voor gebruik van via kellykluve.nl verkregen informatie.

De informatie op kellykluve.nl wordt dagelijks aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Copyright

Kelly Kluve behoudt tevens het recht – tenzij anders overeen gekomen met de auteur – ingezonden materiaal in te korten en aan te passen. Dit geldt zowel voor tekst, als muziek- en beeldmateriaal. Een bezoeker/ster van de site van Kelly Kluve mag geen auteursrechtelijk beschermde werken of andere in de site opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van Kelly Kluve (ook niet via een eigen netwerk).

Jouw gegevens

Bij het inschrijven voor de nieuwsbrief geef je ons persoonlijke gegevens. De uitkomsten zullen nooit aan derden worden gegeven met jouw naam, adres, woonplaats en of e-mailadres erbij, dus enkel de anonieme uitkomsten. 

Wijzigingen

Kelly Kluve behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy statement. Check daarom regelmatig het privacy statement voor het privacy beleid van Kelly Kluve.

Huisregels reageren

Reageren op de site Kelly Kluve of via één van onze social media kanalen zijn aan een aantal regels verbonden. Racistische taal, seksistische comments, anti-semitisme, extreem-rechts of -links taalgebruik, schelden, bedreigingen of beledigingen zijn niet toegestaan. Deze reacties worden verwijderd. Kritiek leveren mag, maar aanhoudend negatieve reacties betekent dat je wordt verwijderd en geblokkeerd van onze site of social media kanaal. Bovenstaande regels kunnen altijd worden aangepast door de redactie.